แปลเอกสารชลบุรี

Slide Background
ความพึงพอใจของลูกค้า
คือสิ่งที่เราภูมิใจ ด้วยฐานลูกค้ากว่า 500 บริษัท ยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง
Slide Background
รับประกันคุณภาพ

- มีประสบการณ์แปลเอกสารมากกว่า 20 ปี 350 ภาษาทั่วโลก
- มีที่ตั้งออฟฟิศ มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก
- รับรองคุณภาพงานแปล แก้ไขงานตามความต้องการ

Slide Background
บริการแปลภาษา
ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ศูนย์แปลเอกสารชลบุรี

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

ชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด คือ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ เมืองพัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอดีตจังหวัดชลบุรีนั้นเคยเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองท่าที่มีความสำคัญมาก แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสำคัญของประเทศรองจากท่าเรือกรุงเทพ นั่นก็คือท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม จังหวัดชลบุรีนั้นมีอาณาเขตติดต่อ (ตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากทิศเหนือ) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และติดต่อกับอ่าวไทยทางทิศตะวันตก ประชากรของจังหวัดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยประชากรในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนประมาณ 1.5 ล้านคน

จังหวัดชลบุรีมีภูเขาทอดอยู่เกือบกลางของจังหวัดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล ตอนเหนือเป็นที่ราบเหมาะแก่การกสิกรรม ทิศตะวันออกและทิศใต้เดิมเป็นป่าเขาพื้นที่ลุ่มดอน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพจากป่าไม้เป็นที่โล่งเตียนใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว สับปะรด ยางพารา และมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งจะพบแหล่งเพาะปลูกเกือบทุกอำเภอ มีชายฝั่งทะเลและหาดสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง เช่น ชายหาดบางแสน พัทยา เป็นต้น ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ยกเว้นบางส่วนของอำเภอพนัสนิคม และส่วนใหญ่ของอำเภอพานทองจะเป็นดินเหนียว และดินตะกอน แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยจึงมีปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำประกอบกับมีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการทำไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย

เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร 12Translationได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

แปลเอกสารหน่วยงานต่างๆ

เอกสารหน่วยงานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารทางด้านการบริหาร
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
แปลเอกสารทางด้านใบรับรองการศึกษา
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
แปลเอกสารทางด้านเอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านธุรกิจ
แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม

เอกสารด้านการฝึกอบรม

แปลเอกสารด้านคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

แปลเอกสารด้านจดหมายทุกประเภท

จดหมายทุกประเภท

แปลเอกสารด้านรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

แปลเอกสารด้านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

แปลเอกสารด้านจดหมายทางอีเมล์

จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในงานบริการของเรา

ลูกค้าของเรา

 

วิธีการใช้บริการแปลเอกสาร

ส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลเอกสารผ่านทางอีเมล์หรือแฟกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับที่สะดวก (เบอร์บ้าน, เบอร์สำนักงาน, เบอร์มือถือ, เบอร์แฟกซ์) (ถ้ามี)
ระบุเอกสารว่า ต้องการแปลเอกสารจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร เช่น ไทยเป็นอังกฤษ จีนเป็นอังกฤษ เป็นต้น
ทีมงานจะทำการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสารให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

ผู้ใช้บริการงานแปลเอกสารโอนเงิน ชำระค่าบริการงานแปลเอกสารล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร(ดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน ได้ที่นี่)

ทีมงานตรวจสอบการชำระเงิน เมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วนทางเราจะดำเนินการแปลเอกสาร, ตรวจสอบ และส่งมอบงานฉบับแปลเอกสารทั้งหมดตามกำหนดที่ผู้ใช้บริการกำหนด (ดูขั้นตอนการดำเนินงานแปลเอกสาร ได้ที่นี่)

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

** เมื่อท่านชำระค่าบริการแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip)
มาที่ LineID : 12translation หรือ
ส่งมาทางอีเมล์ one2translation@hotmail.com **

• เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารไม่เกิน 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการแปลเอกสาร ล่วงหน้า 100%

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารมากกว่า 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างานแปลเอกสาร และชำระค่าบริการแปลเอกสาร ส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ลูกค้าของเรา