แปลเอกสารประจวบคีรีขันธ์

Slide Background
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร
เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะ

ศูนย์แปลเอกสาร 12Translationได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง

รับแปลภาษา แปลเอกสาร ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Slide Background
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
รับแปลเอกสารหลากหลายสาขา
ทีมงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป

แปลเอกสารด้านบัญชีการเงิน แปลเอกสารธุรกิจการค้า แปลเอกสารกฎหมาย แปลเอกสารวิศวกรรม แปลเอกสารการแพทย์การพยาบาล แปลเอกสารการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

รับแปลภาษา แปลเอกสาร ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Slide Background
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
ค่าบริการแปลเอกสารที่คุ้มค่า
มีการประเมินอัตราค่าบริการด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผล

ทีมงานจะทำการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสารให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

รับแปลภาษา แปลเอกสาร ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ศูนย์แปลเอกสารประจวบคีรีขันธ์

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวในแนวเหนือ-ใต้ และแคบในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยส่วนที่แคบที่สุดมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอยู่ที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด คือ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ในภาคตะวันตก ตามการแบ่งระบบ 6 ภาคอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชบัณฑิตยสภา ในขณะที่การแบ่งภูมิภาคด้วยระบบ 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสานใต้) จัดเป็นจังหวัดในภาคกลาง และการแบ่งทางอุตุนิยมวิทยาจัดเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายางและอำเภอชะอำ (จังหวัดเพชรบุรี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว (จังหวัดชุมพร)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับภาคตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดอยู่ในตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร มีเขาที่สูงที่สุดคือ เขาหลวงประจวบ มีความสูง 1,250 เมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 399 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร 12Translationได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

แปลเอกสารหน่วยงานต่างๆ

เอกสารหน่วยงานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารทางด้านการบริหาร
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
แปลเอกสารทางด้านใบรับรองการศึกษา
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
แปลเอกสารทางด้านเอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านธุรกิจ
แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม

เอกสารด้านการฝึกอบรม

แปลเอกสารด้านคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

แปลเอกสารด้านจดหมายทุกประเภท

จดหมายทุกประเภท

แปลเอกสารด้านรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

แปลเอกสารด้านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

แปลเอกสารด้านจดหมายทางอีเมล์

จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในงานบริการของเรา

ลูกค้าของเรา

 

วิธีการใช้บริการแปลเอกสาร

ส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลเอกสารผ่านทางอีเมล์หรือแฟกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับที่สะดวก (เบอร์บ้าน, เบอร์สำนักงาน, เบอร์มือถือ, เบอร์แฟกซ์) (ถ้ามี)
ระบุเอกสารว่า ต้องการแปลเอกสารจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร เช่น ไทยเป็นอังกฤษ จีนเป็นอังกฤษ เป็นต้น
ทีมงานจะทำการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสารให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

ผู้ใช้บริการงานแปลเอกสารโอนเงิน ชำระค่าบริการงานแปลเอกสารล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร(ดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน ได้ที่นี่)

ทีมงานตรวจสอบการชำระเงิน เมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วนทางเราจะดำเนินการแปลเอกสาร, ตรวจสอบ และส่งมอบงานฉบับแปลเอกสารทั้งหมดตามกำหนดที่ผู้ใช้บริการกำหนด (ดูขั้นตอนการดำเนินงานแปลเอกสาร ได้ที่นี่)

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

** เมื่อท่านชำระค่าบริการแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip)
มาที่ LineID : 12translation หรือ
ส่งมาทางอีเมล์ one2translation@hotmail.com **

• เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารไม่เกิน 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการแปลเอกสาร ล่วงหน้า 100%

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารมากกว่า 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างานแปลเอกสาร และชำระค่าบริการแปลเอกสาร ส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ลูกค้าของเรา