แปลเอกสารอยุธยา

Slide Background
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร
เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะ

ศูนย์แปลเอกสาร 12Translationได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง

รับแปลภาษา แปลเอกสาร ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Slide Background
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
รับแปลเอกสารหลากหลายสาขา
ทีมงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป

แปลเอกสารด้านบัญชีการเงิน แปลเอกสารธุรกิจการค้า แปลเอกสารกฎหมาย แปลเอกสารวิศวกรรม แปลเอกสารการแพทย์การพยาบาล แปลเอกสารการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

รับแปลภาษา แปลเอกสาร ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Slide Background
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
ค่าบริการแปลเอกสารที่คุ้มค่า
มีการประเมินอัตราค่าบริการด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผล

ทีมงานจะทำการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสารให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

รับแปลภาษา แปลเอกสาร ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ศูนย์แปลเอกสารอยุธยา

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มี อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า" ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 158 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลเมือง 5 แห่ง, เทศบาลตำบล 30 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 2 มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค), นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟตเตอรี่แลนด์วังน้อย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2

เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร 12Translationได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

แปลเอกสารหน่วยงานต่างๆ

เอกสารหน่วยงานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารทางด้านการบริหาร
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
แปลเอกสารทางด้านใบรับรองการศึกษา
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
แปลเอกสารทางด้านเอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านธุรกิจ
แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม

เอกสารด้านการฝึกอบรม

แปลเอกสารด้านคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

แปลเอกสารด้านจดหมายทุกประเภท

จดหมายทุกประเภท

แปลเอกสารด้านรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

แปลเอกสารด้านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

แปลเอกสารด้านจดหมายทางอีเมล์

จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในงานบริการของเรา

ลูกค้าของเรา

 

วิธีการใช้บริการแปลเอกสาร

ส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลเอกสารผ่านทางอีเมล์หรือแฟกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับที่สะดวก (เบอร์บ้าน, เบอร์สำนักงาน, เบอร์มือถือ, เบอร์แฟกซ์) (ถ้ามี)
ระบุเอกสารว่า ต้องการแปลเอกสารจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร เช่น ไทยเป็นอังกฤษ จีนเป็นอังกฤษ เป็นต้น
ทีมงานจะทำการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสารให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

ผู้ใช้บริการงานแปลเอกสารโอนเงิน ชำระค่าบริการงานแปลเอกสารล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร(ดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน ได้ที่นี่)

ทีมงานตรวจสอบการชำระเงิน เมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วนทางเราจะดำเนินการแปลเอกสาร, ตรวจสอบ และส่งมอบงานฉบับแปลเอกสารทั้งหมดตามกำหนดที่ผู้ใช้บริการกำหนด (ดูขั้นตอนการดำเนินงานแปลเอกสาร ได้ที่นี่)

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

** เมื่อท่านชำระค่าบริการแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip)
มาที่ LineID : 12translation หรือ
ส่งมาทางอีเมล์ one2translation@hotmail.com **

• เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารไม่เกิน 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการแปลเอกสาร ล่วงหน้า 100%

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารมากกว่า 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างานแปลเอกสาร และชำระค่าบริการแปลเอกสาร ส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ลูกค้าของเรา