แปลเอกสารเขตดินแดง

Slide Background
ความพึงพอใจของลูกค้า
คือสิ่งที่เราภูมิใจ ด้วยฐานลูกค้ากว่า 500 บริษัท ยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง
Slide Background
รับประกันคุณภาพ

- มีประสบการณ์แปลเอกสารมากกว่า 20 ปี 350 ภาษาทั่วโลก
- มีที่ตั้งออฟฟิศ มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก
- รับรองคุณภาพงานแปล แก้ไขงานตามความต้องการ

Slide Background
บริการแปลภาษา
ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ศูนย์แปลเอกสารเขตดินแดง

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

ดินแดง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตดินแดงในอดีตเป็นทุ่งนากว้างขวางเช่นเดียวกับท้องที่รอบนอกแห่งอื่น ๆ ในจังหวัดพระนคร จนกระทั่งในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีการตัดถนนต่อจากปลายถนนราชวิถีตรงหัวมุมที่บรรจบกับถนนราชปรารภ (ปัจจุบันคือบริเวณสะพานพรหมโยธี ใกล้ทางแยกสามเหลี่ยมดินแดง เขตราชเทวี) เข้ามาในพื้นที่ และสร้างต่อไปจนถึงบริเวณโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา (ถนนประชาสงเคราะห์) ในปัจจุบัน ต่อมาถนนสายนี้ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในพื้นที่ แต่เนื่องจากใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุในการก่อสร้าง เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านจึงทำให้เกิดฝุ่นสีแดงกระจายไปทั่ว หลังคาบ้านเรือนถูกฝุ่นจับกลายเป็นสีแดง ผู้คนจึงเรียกถนนสายนี้ว่า "ถนนดินแดง" และเรียกย่านนั้นว่า "ดินแดง" ภายหลังเมื่อทางราชการมีนโยบายเพิ่มเขตการปกครองใหม่ในกรุงเทพมหานคร ก็ได้นำชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อของแขวงและเขตด้วย

แต่เดิมพื้นที่เขตดินแดงเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสามเสนในและตำบลสามเสนนอก อำเภอบางซื่อ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2481 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) ทางการได้ปรับปรุงเขตการปกครองใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ยุบรวมอำเภอที่มีจำนวนประชากรและปริมาณงานไม่มากเข้าด้วยกัน ทำให้อำเภอบางซื่อถูกยุบลง ตำบลสามเสนในจึงย้ายมาขึ้นกับอำเภอดุสิต ส่วนตำบลสามเสนนอกย้ายไปขึ้นกับอำเภอบางกะปิ ต่อมาใน พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนตำบลสามเสนในมาขึ้นกับอำเภอพญาไทที่ตั้งขึ้นใหม่ ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกของแขวงสามเสนในเพิ่งได้รับการยกฐานะเป็น แขวงดินแดง ขึ้นกับเขตพญาไท หลังจากที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเมืองหลวงเป็นกรุงเทพมหานครไปแล้ว

ต่อมาใน พ.ศ. 2521 จึงมีพระราชกฤษฎีกาโอนแขวงดินแดงไปขึ้นกับเขตห้วยขวาง เพื่อจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมในการปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ภายหลังเขตห้วยขวางมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น อีกทั้งท้องที่บางแห่งโดยเฉพาะแขวงดินแดงยังอยู่ไกลจากสำนักงานเขตมาก ทำให้ไม่สะดวกต่อการบริการประชาชน ใน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสำนักงานเขตห้วยขวาง สาขาดินแดงขึ้น เพื่อดูแลพื้นที่แขวงดินแดง

และในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมพื้นที่แขวงดินแดง บางส่วนของแขวงห้วยขวาง บางส่วนของแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บางส่วนของแขวงสามเสนใน เขตพญาไท และบางส่วนของแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี มาจัดตั้งเป็น เขตดินแดง ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปกครอง การบริหารราชการ และการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในท้องที่ และในวันที่ 21 ตุลาคม ปีเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศตั้งแขวงดินแดงเต็มพื้นที่เขตดินแดง โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537

เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร 12Translationได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

แปลเอกสารหน่วยงานต่างๆ

เอกสารหน่วยงานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารทางด้านการบริหาร
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
แปลเอกสารทางด้านใบรับรองการศึกษา
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
แปลเอกสารทางด้านเอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านธุรกิจ
แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม

เอกสารด้านการฝึกอบรม

แปลเอกสารด้านคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

แปลเอกสารด้านจดหมายทุกประเภท

จดหมายทุกประเภท

แปลเอกสารด้านรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

แปลเอกสารด้านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

แปลเอกสารด้านจดหมายทางอีเมล์

จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในงานบริการของเรา

ลูกค้าของเรา

 

วิธีการใช้บริการแปลเอกสาร

ส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลเอกสารผ่านทางอีเมล์หรือแฟกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับที่สะดวก (เบอร์บ้าน, เบอร์สำนักงาน, เบอร์มือถือ, เบอร์แฟกซ์) (ถ้ามี)
ระบุเอกสารว่า ต้องการแปลเอกสารจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร เช่น ไทยเป็นอังกฤษ จีนเป็นอังกฤษ เป็นต้น
ทีมงานจะทำการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสารให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

ผู้ใช้บริการงานแปลเอกสารโอนเงิน ชำระค่าบริการงานแปลเอกสารล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร(ดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน ได้ที่นี่)

ทีมงานตรวจสอบการชำระเงิน เมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วนทางเราจะดำเนินการแปลเอกสาร, ตรวจสอบ และส่งมอบงานฉบับแปลเอกสารทั้งหมดตามกำหนดที่ผู้ใช้บริการกำหนด (ดูขั้นตอนการดำเนินงานแปลเอกสาร ได้ที่นี่)

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

** เมื่อท่านชำระค่าบริการแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip)
มาที่ LineID : 12translation หรือ
ส่งมาทางอีเมล์ one2translation@hotmail.com **

• เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารไม่เกิน 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการแปลเอกสาร ล่วงหน้า 100%

กรณี ราคาค่าแปลเอกสารมากกว่า 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างานแปลเอกสาร และชำระค่าบริการแปลเอกสาร ส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

ลูกค้าของเรา